Pensioenbegrippen

Er bestaan verschillende termen die vaak in één adem genoemd worden als we spreken over pensioen.

 

Rustpensioen of het wettelijk pensioen voor alleenstaanden of gezinspensioen

Als u zelf gewerkt hebt en met pensioen gaat, dan geniet u een rustpensioen.

Bij alleenstaanden ook wel het rustpensioen voor alleenstaanden.

Indien u een echtgeno(o)t(e) ten laste heeft die zelf geen pensioen of sociale uitkering geniet, een gezinspensioen.

Indien beiden een pensioenrecht opbouwden wordt het meest voordelige van deze twee genomen, een combinatie van alleenstaandenpensioenen of het gezinspensioen.

women's gray jacket

Overlevingspensioen

Als uw overleden echtgeno(o)t(e) gewerkt heeft, dan geniet u een overlevingspensioen. U kunt er aanspraak op maken als u op het ogenblik van het overlijden minstens 45 jaar oud bent en minstens één jaar met de overledene gehuwd bent.

 

Brugpensioen of vervroegd pensioen

Het brugpensioen is eigenlijk geen pensioen maar een bijzondere vorm van werkloosheid  Vervroegd pensioen is het zelf eerder met pensioen wensen te gaan dan op de leeftijd van 65 jaar zoals thans nog bij wet is vastgelegd of wordt voor grote personeelsgroepen onderhandeld.  In principe is het niet meer van toepassing maar zijn er toch nog mogelijkheden als u aan bepaalde eisen voldoet.  De minimumleeftijd van 60 j en 44 loopbaanjaren ; de leeftijd van 61 j en 43 loopbaanjaren en de leeftijd van 63 jaar en 42 loopbaanjaren maken dat u vóór de leeftijd van 65 j reeds het wettelijk pensioen kan aanvragen.  U heeft dan geen volledige loopbaan van 45 jaren.   Uw pensioenbedrag zal lager zijn en misschien niet aangepast worden.

 

Wanneer kunt u met pensioen?
De normale pensioenleeftijd is bij wet vastgelegd op 65 jaar. Er zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen van oudsher die eerder met pensioen kunnen of later.  Militairen gaan eerder, magistraten gaan later, mijnwerkers hebben gunstiger voorwaarden zoals zeevarenden.  Ook zijn er voordelen voor postbodes, douaniers, loodsen, luchtverkeersleiders, rijden personeel spoorwegen, magistraten, federale ombudsmannen, universiteitsprofessoren, lokale mandatarissen, adjunct- en arrondissementscommissarissen, vaste comités P en I , provinciegouverneurs  Sinds 2009 is de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen een feit.  De pensioenleeftijd wordt vanaf feb 2025 opgetrokken naar de leeftijd van 66 jaar en vanaf feb 2030 naar de leeftijd van 67 jaar.  Wij verwijzen naar mypension.be om de juiste datum te kennen die voor u van toepassing is.

 

Het pensioen kan ten vroegste ingaan vanaf de 1ste van de maand ná die waarin u de normale pensioenleeftijd hebt bereikt of de leeftijd waarop u vervroegd met pensioen kunt. U moet de aanvraag ten vroegste een jaar vóór de datum van de geplande pensionering doen, en uiterlijk de maand ervóór.

Benieuwd hoe wij hiermee kunnen helpen?